+ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Μνήμη της Αγίας Ὁσιομάρτυρος Φεβρωνίας – Απόδοσις του Γενεσίου του Προδρόμου

† ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  Απόδοσις του Γενεσίου του Προδρόμου, Φεβρωνίας οσιομάρτυρος Ἦχος β´. Ἑωθινὸν γ´. * * * * * ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ  Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν Ψαλμόν, καὶ τὸ πρῶτον Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς τό, Κύριε, ἐκέκραξα,  ἱστῶμεν  Στίχους  ι´,  καὶ  ψάλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα δ´, καὶ τοῦ Μηναίου στ´. Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Ἦχος β´. Στίχ. α´. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ  ὀνόματί σου. Τὸν πρὸ  αἰώνων  ἐκ Πατρὸς  γεννηθέντα,  τὸν Θεὸν  Λόγον  σαρκωθέντα  ἐκ  Παρθένου Μαρίας,  δεῦτε προσκυνήσωμεν· Σταυρὸν  γὰρ  ὑπομείν-ας,  τῇ  ταφῇ παρεδόθη,  ὡς  αὐτὸς  ἠθέλησε,  καὶ  ἀναστὰς  ἐκ  νεκρῶν,  ἔσωσέ  με  τὸν πλανώμενον ἄνθρωπον. Στίχ.  β´.  Ἐμὲ  ὑπομενοῦσι  […]